POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej „Polityką”) ma na celu opisanie zasad przetwarzania (w tym pozyskiwania i przechowywania) informacji i danych (w tym danych osobowych) oraz wykorzystywania plików typu cookie (tzw. „ciasteczka”) w ramach sklepu internetowego dostępnego pod następującym adresem: http://entrada.com.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

Prowadzącymi Sklep są Katarzyna Kałek i Emilia Żółtkowska, wspólniczki spółki cywilnej Entrada.com.pl s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa, NIP: 9512427864 (zwane dalej „Prowadzącymi Sklep”).

Użytkownikiem strony www Sklepu jest każda osoba odwiedzająca tę stronę lub korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach tej strony, w szczególności klienci dokonujący rejestracji konta na stronie lub dokonujący zakupów w Sklepie (zwana dalej „Użytkownikiem”, bądź w liczbie mnogiej „Użytkownikami”).

Prowadzące Sklep są administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe, które zostają lub mogą zostać powierzone Prowadzącym Sklep przez Użytkowników, to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, adres dostawy (obejmujące: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy, nazwa firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej firmę, adres siedziby, NIP, Regon, nr rachunku bankowego, nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy, jak również publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pozyskiwanie informacji i danych o Użytkownikach (w tym ich danych osobowych) i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • - poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika informacji i danych w formularzach udostępnionych w ramach strony www Sklepu;
 • - poprzez zapisywanie informacji i danych w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka");
 • - poprzez gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem: http://entrada.com.pl.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Prowadzące Sklep w następujących celach:

 • - w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez Użytkowników zamówień oraz wystawiania faktur;
 • - rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od zawartej przez Użytkownika umowy;
 • - wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 • - otrzymywania informacji handlowych, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

W ramach strony www Sklepu zbierane są informacje i dane podane dobrowolnie przez Użytkowników. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania strony www Sklepu i korzystania z danej funkcjonalności tej strony, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz dokonywania Zakupów w Sklepie. Podanie wymaganych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże Prowadzące Sklep zastrzegają, iż niekiedy ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły i są dla ich wykonania niezbędne.

Prowadzące Sklep jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami wynikającymi z następujących aktów prawnych:

 • - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników;
 • - ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami);
 • - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizowania, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe podane przez Użytkownika może on samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Użytkownik może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta Użytkownika, rezygnacji z newslettera, poprzez oznaczenie odpowiednich opcji (zakładka „Moje konto”) lub wysłanie prośby bezpośrednio na adres e-mail: biuro@entrada.com.pl

Ponadto Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Prowadzące Sklep jako administratora danych osobowych.

Na podstawie podanego przez Użytkownika adresu e-mail przesyłane jest zamówienie.

Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Mając na względzie bezpieczeństwo danych, prosimy Użytkowników o ustanowienie loginu i hasła do konta Użytkownika uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie.
W szczególności zalecamy:

 • - stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • - zachowaniu loginu i hasła do konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • - wylogowaniu się po zakończonej sesji; wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj się”, który jest umieszczony na górnym pasku strony;
 • - korzystania z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów.

Dane podane Użytkowników mogą stanowić zbiór danych osobowych zarejestrowany przez Prowadzące Sklep w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane przekazane przez Użytkowników nie są udostępniane przez Prowadzące Sklep podmiotom trzecim, chyba że uzyskają na takie przekazanie wyraźną zgodą Użytkownika, z zastrzeżeniem zdania następnego. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach strony www Sklepu mogą zostać przekazane podmiotom trzecim zapewniającym zamawianą usługę lub produkt (w tym szczególności kierowcy pojazdu, który będzie realizował przejazd taksówką), wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu należytego zapewnienia przez ten podmiot trzeci zamawianej usługi lub produktu, na co Użytkownik wyraża zgodę, składając zamówienie na daną usługę lub produkt. Takie przekazanie danych odbywa się zawsze wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Pliki cookies

Są to dane informatyczne, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www Sklepu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona www Sklepu wykorzystuje plik cookie, który tworzony jest i istnieje na komputerze Użytkownika przez 20 dni. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika - publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te są zbierane automatycznie i służą do celów statystycznych. Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce wprowadzane przez Prowadzące Sklep nie wpływają na podstawowe zasady Prowadzących Sklep dotyczące zasad prywatności informacji i danych gromadzonych w ramach strony www Sklepu, zgodnie z którymi:

 • - prowadzące Sklep nie udostępniają osobom trzecim informacji lub danych Użytkowników, o ile dany Użytkownik nie wyraził na to uprzedniej i wyraźnej zgody, jak również
 • - prowadzące Sklep zapewniają, iż dokładają należytej staranności w zachowaniu poufności wszelkich przekazanych mu informacji i danych Użytkowników, ich ochrony przez dostępem osób nieuprawnionych, jak również w przetwarzaniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną).