Regulamin Sklepu Entrada.com.pl

Niniejszy „Regulamin Sklepu Entrada.com.pl w” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Entrada.com.pl przez jego klientów odpowiednio: będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub nie będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, składania przez nich zamówień na towary oraz produkty prezentowane na stronie www sklepu internetowego Entrada.com.pl, dostarczania im zamówionych towarów oraz produktów, uiszczania przez nich ceny sprzedaży za towary oraz produkty nabyte w sklepie internetowym Entrada.com.pl, ich uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Postanowienia dotyczące konsumentów

Terminy pisane w części dla konsumentów z wielkiej litery, niezależnie od formy gramatycznej, w której zostaną użyte, będą miały następujące znaczenie:
1. Adres Pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, kraj.
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod adresem http://entrada.com.pl/content/2-dostawa.

3. Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.
4. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
5. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Entrada.com.pl zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
6. Klient – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późniejszymi zmianami).
8. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w przepisie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 3 z późniejszymi zmianami).
9. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Entrada.com.pl Produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.
10. Miejsce Wydania Produktu – Adres Pocztowy lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
11. Moment Wydania Produktu – moment (data i godzina), w którym Klient lub osoba trzecia upoważniona przez niego do odbioru obejmie Produkt w posiadanie.
12. Płatność – dokonanie zapłaty za kupiony Produkt / kupione Produkty od Sprzedającego i jego / ich Dostawę do Miejsca Wydania Produktu, wymieniona pod adresem http://entrada.com.pl/content/3-platnosci.

13. Produkt – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Zamówienia, prezentowana przez Sprzedającego na stronie www Sklepu Entrada.com.pl.
14. Regulamin dla Konsumentów – niniejsza część I dokumentu zatytułowanego „Regulamin Sklepu Entrada.com.pl” wraz z wszystkimi Załącznikami.
15. Sklep Entrada.com.pl – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod adresem http://entrada.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a po jego przyjęciu przez Sprzedającego zawrzeć Umowę ze Sprzedającym.
16. Sprzedający - Entrada.com.pl spółka cywilna Katarzyna Kałek Emilia Żółtkowska, ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa, NIP: 951-242-78-64, REGON: 366382430, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG, KONTO BANKOWE: Raiffeisen Bank Polska S.A., 52 1750 0012 0000 0000 3620 6454, właściciel rachunku: Entrada.com.pl spółka cywilna.
17. Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba Dni Roboczych, w których Sprzedający realizuje Zamówienie złożone przez Klienta na dany Produkt (nie obejmuje czasu Dostawy).
18. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu Cywilnego Produktu / Produktów prezentowanych przez Sprzedającego w ramach Sklepu Entrada.com.pl, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem jako kupującym, będąca jednocześnie umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta.
19. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).
20. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 683 z późniejszymi zmianami).
21. Wada – Wada Fizyczna lub Wada Prawna.
22. Wada Fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności jeśli Produkt:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
e) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
23. Wada Prawna – sytuacja, w której sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zamiaru nabycia określonego Produktu /określonych Produktów, złożone Sprzedającemu za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, takich jak poprzez stronę www Sklepu Entrada.com.pl, telefonicznie pod numerami Sprzedającego podanymi w zakładce „Kontakt” lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego
podanego również w zakładce „Kontakt”, określające jednoznacznie co najmniej następujące dane: (i) rodzaj i liczbę Produktów, (ii) parametry Dostawy (rodzaj, przewoźnik, koszty itp.), (iii) metoda Płatności, (iv) Miejsce Wydania Produktu oraz (v) dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Warunki ogólne

1. Wszelkie transakcje dokonywane w Sklepie Entrada.com.pl przez Klientów (będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego) podlegają zasadom określonym w Regulaminie dla Konsumentów. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu dla Konsumentów.

2. Treść strony www Sklepu Entrada.com.pl, Karty Produktów oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedającego, w tym w szczególności wizerunki Produktów przedstawionych na Kartach Produktów oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedawca niniejszym informuje, że zdjęcia poszczególnych Produktów zamieszczone w Kartach Produktów mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w tym w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, w szczególności z uwagi na różne ustawienia monitorów komputerowych lub wyświetlaczy i ekranów urządzeń mobilnych po stronie Klienta oraz Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów zamieszczone w Kartach Produktów były w miarę możliwości technicznych jak najbardziej zbliżone do realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, jednak w przypadku większości Produktów ich zdjęcia pochodzą od ich producentów, na które to zdjęcia Sprzedający nie ma wpływu. Klient przyjmuje powyższe do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu dla Konsumentów.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w Sklepie Entrada.com.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku Dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod adresem http://entrada.com.pl/content/2-dostawa.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Entrada.com.pl, wprowadzania nowych Produktów do oferty i modyfikowania treści strony internetowej Sklepu Entrada.com.pl, w szczególności poszczególnych Kart Produktu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie Entrada.com.pl, nawet jeśli Produkty prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez Sprzedającego do realizacji.
6. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową ze Sprzedającym, o łącznej cenie Zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT), kosztach Dostawy oraz innych kosztach.
7. W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy, Sprzedawca:
a) potwierdza Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie zamawianego Produktu / zamawianych Produktów wraz z kosztami Dostawy, o ile takie istnieją, informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem do szczegółowych informacji o prawie odstąpienia do Umowy oraz linkiem do wzoru formularza odstąpienia od Umowy, a także linkiem do Regulaminu dla Konsumentów;
b) wysyła e-mailem na wskazany przez Klienta adres e-mail: dowód zakupu, informację o prawie
odstąpienia od Umowy, formularz odstąpienia od Umowy.
8. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze Sklepu Entrada.com.pl jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (e-mail).
9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Entrada.com.pl w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (o zasadach przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 8 Regulaminu dla Konsumentów). W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ustalonym przez Klienta ciągami znaków
(liter lub cyfr), które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Entrada.com.pl.
10. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

§ 3. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez stronę www Sklepu Entrada.com.pl lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego podany w zakładce „Kontakt”, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Zamówienia można składać również za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. telefonicznie pod numerami Sprzedającego podanymi w zakładce „Kontakt”, jednakże wyłącznie w godzinach pracy biura Sklepu Entrada.com.pl, które pracuje w Dni Robocze w godzinach od 10:00 (dziesiątej) do 18:00 (osiemnastej). Zamówienia składane w powyższy sposób powinny dodatkowo być potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego podany w zakładce „Kontakt”.
3. W celu przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, poza precyzyjnym wskazaniem zamawianego Produktu lub zamawianych Produktów oraz ich liczbie, prosimy o podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko;
b) adres korespondencyjny;
c) adres dostawy;
d) adres e-mail;
e) numer telefonu;
f) metoda Płatności (zgodnie z opcjami wskazanymi w postanowieniu ust. 9 niniejszego paragrafu);
g) parametry Dostawy (wybór przewoźnika, rodzaju usługi, kosztu Dostawy itp. - zgodnie z opcjami
dostępnymi pod adresem: http://entrada.com.pl/content/2-dostawa);
h) ewentualnie osoba trzecia upoważniona do odbioru zamawianego Produktu oraz
i) ewentualnie dane do faktury;
jak również o zaakceptowanie Regulaminu dla Konsumentów.
Podanie powyższych danych przez Klienta oraz akceptacja Regulaminu dla Konsumentów są dobrowolne, aczkolwiek są niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania którejś z powyższych danych lub w przypadku braku akceptacji Regulaminu dla Konsumentów. O zasadach przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 8 Regulaminu dla Konsumentów.
4. Za datę przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji uznaje się: (i) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w godzinach pracy biura Sklepu Entrada.com.pl, tj. w Dni Robocze w godzinach od 10:00 (dziesiątej) do 18:00 (osiemnastej) - datę złożenia (otrzymania przez Sprzedającego) Zamówienia, zaś (ii) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w inne dni niż Dni Robocze oraz przesyłane w Dni Robocze w godzinach od 18:00 (osiemnastej) do 10:00 (dziesiątej) - datę najbliższego Dnia Roboczego.
5. Wraz z datą przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji (zgodnie z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym, o czym Sprzedający informuje Klienta e-mailem w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od przyjęcia Zamówienia do realizacji.
6. Termin Realizacji (określony dla danego Produktu w jego Karcie Produktu) w przypadku Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna swój bieg w dacie zawarcia Umowy (określonej zgodnie z postanowieniem ust. 5 niniejszego paragrafu), zaś w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - w dacie zaksięgowania wpłaty Klienta w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. Wysłanie przedmiotu Umowy (zamówionego Produktu) następuje w Terminie Realizacji określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na odpowiednich Kartach Produktów.
8. Zakupiony przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca Wydania Produktu, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w postanowieniu § 2 ust. 7 lit. b Regulaminu dla Konsumentów.
9. Płatności mogą być realizowane przez Klienta w następujący sposób (według jego wyboru):
a) przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury pro-forma przesłanej po potwierdzeniu Zamówienia;
b) za pomocą systemu płatności elektronicznych;
c) gotówka u kuriera (przy wysyłce Produktu za pobraniem).
Płatności przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedającego: Raiffeisen Polbank 52175000120000000036206454.

W przypadku Płatności gotówką u kuriera przy wysyłce Produktu za pobraniem, Płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 4. Konsumenckie prawo do odstąpienia od Umowy

1. Klientowi (jako konsumentowi w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego) przysługuje na podstawie przepisu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy (jako umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33 oraz art. 34 Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od Momentu Wydania Produktu, a do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Konsumentów, bądź w innej formie zgodnej z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu można także przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@entrada.com.pl.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu do Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta jest ona uważana za niezawartą.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt / Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu / Produktów przed jego upływem.
7. Klient odsyła Produkt / Produkty będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu / Produktów będących przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu / Produktów.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Klienta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu / Produktów, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z przepisem art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Produktu/ Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; produkcja
Produktów innych niż typowe - pod zindywidualizowane zamówienie - jest traktowane jako
Zamówienie niestandardowe; informacja, czy dany Produkt jest prefabrykowany, czy też
przygotowywany według specyfikacji Klienta, będzie podana Klientowi podczas składania zamówienia;
c) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
d) których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) zawartych w drodze aukcji publicznej.
14. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu; ponadto w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za Wady Produktów na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Sprzedający jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Produkt bez Wad. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Produkt ma Wadę.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane Produkty, jeżeli Wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od Momentu Wydania Produktu Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Wady Fizyczne Produktu dotyczy tych Wad Fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Entrada.com.pl s.c., ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@entrada.com.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) nazwę Produktu oraz datę jego zakupu;
c) datę wystąpienia Wady;
d) opis i rodzaj dostrzeżonej Wady,
e) żądanie Klienta związane z doprowadzeniem Produktu do stanu zgodności z Umową.
5. Sprzedający odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową, w szczególności, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
e) został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez
Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (posiada Wadę Prawną);
g) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (posiada Wadę Prawną).
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany Produktu na wolny od Wad albo usunięcia Wady.
7. Sprzedający może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
a) wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
b) w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów

8. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację jest Konsumentem przysługuje mu nadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy Sprzedający zaproponował usunięcie wady albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedający może nie uwzględnić żądań Konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem Sprzedającego.
9. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedającym pod
adresem biuro@entrada.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 501921923 lub 602559055.
10. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Klienta w podanym wyżej terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
11. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca określonego w Umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Produkt został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedającemu wadliwy Produkt w miejscu, w którym się obecnie znajduje. Ponadto w celu uprawnienia procesu reklamacyjnego Klient powinien po otrzymaniu przesyłki ją rozpakować w obecności doręczyciela (przewoźnika) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Produktu / Produktów powstałych w czasie transportu, sporządzić
protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela (przewoźnika), jak również doręczyć taki protokół
Sprzedającemu
12. Sprzedający dokona wymiany Produktu lub usunięcia Wady w najszybszym możliwym terminie.
13. Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Produktu, ponosi Sprzedający.
14. Produkt podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres producenta Produktu wskazany przez Sprzedawcę.
15. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za Wady względem Sprzedającego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu (zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu dla Konsumentów).

§ 7. Gwarancja

1. Sprzedający niniejszym informuje, że niektórzy producenci Produktów prezentowanych w ramach strony internetowej Sklepu Entrada.com.pl udzielają gwarancji na swoje Produkty. Warunki gwarancji producentów dla poszczególnych Produktów mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego jako dokumenty do pobrania pod linkiem: „pliki do pobrania” ramach danej Karty Produktu.
2. Przed rozpakowaniem każdego Produktu, przed rozpoczęciem jego montażu lub użytkowania, Klient powinien dokładne zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu i użytkowania danego Produktu oraz powinien postępować zgodnie z wszelkimi zaleceniami zawartymi w takiej instrukcji.
3. Sprzedawca ponadto informuje, że standardowo termin gwarancji udzielonej przez producentów Produktów wynosi 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od Momentu Wydania Produktu Klientowi, chyba że z opisu danego Produktu znajdującego się w Karcie Produktu albo z warunków gwarancyjnych udostępnionych przez producenta danego Produktu wynika inny termin gwarancji przez niego ustanowiony.
4. Klient powinien dostarczyć Produkt do miejsca wskazanego w gwarancji, jeżeli z okoliczności nie wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu położenia Produktu w chwili ujawnienia wady. Koszty naprawy oraz dostarczenia Produktu ponosi Klient lub producent udzielający gwarancji na dany Produkt, w zależności od warunków gwarancji udzielonej przez tego producenta.
5. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu niezależnie od przysługujących mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi za Wady, które może realizować względem Sprzedającego (zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu dla Konsumentów).

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

1. Klient, podając Sprzedającemu swoje dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu przez Klientów jest Sprzedający (Entrada.com.pl spółka cywilna Katarzyna Kałek Emilia Żółtkowska, ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa, NIP: 951-242-78-64, REGON: 366382430, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazywanych mu przez Klientów zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w powyższym celu.
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów
wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedającego, jak również w innych celach, w tym takich jak przekazywanie Klientowi informacji handlowych przez Sprzedającego, zostały opisane w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności i Plików Cookie”, który znajduje się pod adresem: http://entrada.com.pl/content/1-polityka-prywatnosci.


§ 9. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień Regulaminu dla Konsumentów nie ma na celu naruszenia praw Klienta przysługujących mu jako konsumentowi w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu dla Konsumentów z powszechnie obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu dla Konsumentów.
2. O zmianach Regulaminu dla Konsumentów i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub składaniu Zamówienia e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu dla Konsumentów. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu dla Konsumentów do obowiązującego stanu prawnego lub w wyniku zmian procesu obsługi Klientów po stronie Sprzedającego.
3. Aktualna wersja Regulaminu dla Konsumentów jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu Entrada.com.pl w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany
przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu Entrada.com.pl należy kierować drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu Entrada.com.pl w zakładce „Kontakt” lub poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail: biuro@entrada.com.pl. Sprzedający zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dla Konsumentów stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
6. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Spółki, w szczególności poprzez zwrócenie się:
a) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Sprzedającego w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 229 z późniejszymi zmianami) albo
b) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem jako konsumentem a Sprzedającym (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1063 z późniejszymi zmianami).
7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1822 z późniejszymi zmianami). W zależności od charakteru sprawy uzasadniona może być właściwość miejscowa kilku różnych sądów powszechnych (według wyboru osoby wszczynającej postępowanie sądowe).
8. Sprzedający informuje o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Regulamin dla Konsumentów obowiązuje od dnia 10 października 2017 roku.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§ 1. Definicje

Terminy pisane części dla przedsiębiorców z wielkiej litery, niezależnie od formy gramatycznej, w której zostaną użyte, będą miały następujące znaczenie:

1. Adres Pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, kraj.
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod adresem http://entrada.com.pl/content/2-dostawa.

3. Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
5. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Entrada.com.pl zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
6. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późniejszymi zmianami).
8. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Entrada.com.pl Produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.
9. Miejsce Wydania Produktu – Adres Pocztowy lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
10. Moment Wydania Produktu – moment (data i godzina), w którym Klient lub osoba trzecia upoważniona przez niego do odbioru obejmie Produkt w posiadanie.
11. Płatność – dokonanie zapłaty za kupiony Produkt / kupione Produkty od Sprzedającego i jego / ich Dostawę do Miejsca Wydania Produktu, wymieniona pod adresem http://entrada.com.pl/content/3-platnosci.

12. Produkt – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Zamówienia, prezentowana przez Sprzedającego na stronie www Sklepu Entrada.com.pl.

13. Regulamin dla Przedsiębiorców – niniejsza część II dokumentu zatytułowanego „Regulamin Sklepu Entrada.com.pl” wraz z wszystkimi Załącznikami.
14. Sklep Entrada.com.pl – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod adresem www.entrada.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a po jego przyjęciu przez Sprzedającego zawrzeć Umowę ze Sprzedającym.

15. Sprzedający - Entrada.com.pl spółka cywilna Katarzyna Kałek Emilia Żółtkowska, ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa, NIP: 951-242-78-64, REGON: 366382430, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG, KONTO BANKOWE: Raiffeisen Bank Polska S.A., 52 1750 0012 0000 0000 3620 6454, właściciel rachunku: Entrada.com.pl spółka cywilna.

16. Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba Dni Roboczych, w których Sprzedający realizuje Zamówienie złożone przez Klienta na dany Produkt (nie obejmuje czasu Dostawy).
17. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu Cywilnego Produktu / Produktów prezentowanych przez Sprzedającego w ramach Sklepu Entrada.com.pl, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem jako kupującym.
18. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).
19. Wada – Wada Fizyczna lub Wada Prawna.
20. Wada Fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności jeśli Produkt:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
e) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
21. Wada Prawna – sytuacja, w której sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zamiaru nabycia określonego Produktu /określonych Produktów, złożone Sprzedającemu za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, takich jak poprzez stronę www Sklepu Entrada.com.pl, telefonicznie pod numerami Sprzedającego podanymi
w zakładce „Kontakt” lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego podanego również w zakładce „Kontakt”, określające jednoznacznie co najmniej następujące dane: (i) rodzaj i liczbę Produktów, (ii) parametry Dostawy (rodzaj, przewoźnik, koszty itp.), (iii) metoda Płatności, (iv) Miejsce Wydania Produktu oraz (v) dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Warunki ogólne

1. Wszelkie transakcje dokonywane w Sklepie Entrada.com.pl przez Klientów podlegają zasadom określonym w Regulaminie dla Przedsiębiorców. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu dla Przedsiębiorców.

2. Treść strony www Sklepu Entrada.com.pl, Karty Produktów oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedającego, w tym w szczególności wizerunki Produktów przedstawionych na Kartach Produktów oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedawca niniejszym informuje, że zdjęcia poszczególnych Produktów zamieszczone w Kartach Produktów mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w tym w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, w szczególności z uwagi na różne ustawienia monitorów komputerowych lub wyświetlaczy i ekranów urządzeń mobilnych po stronie Klienta oraz Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów zamieszczone w Kartach Produktów były w miarę możliwości technicznych jak najbardziej zbliżone do realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, jednak w przypadku większości Produktów ich zdjęcia pochodzą od ich producentów, na które to zdjęcia Sprzedający nie ma wpływu. Klient przyjmuje powyższe do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu dla Przedsiębiorców.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w Sklepie Entrada.com.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku Dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod adresem http://entrada.com.pl/content/2-dostawa.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Entrada.com.pl, wprowadzania nowych Produktów do oferty i modyfikowania treści strony internetowej Sklepu Entrada.com.pl, w szczególności poszczególnych Kart Produktu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie Entrada.com.pl, nawet jeśli Produkty prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez Sprzedającego do realizacji.

6. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową ze Sprzedającym, o łącznej cenie Zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT), kosztach Dostawy oraz innych kosztach.
7. W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy, Sprzedawca:
a) potwierdza Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie zamawianego Produktu / zamawianych Produktów wraz z kosztami Dostawy, o ile takie istnieją, a także linkiem do Regulaminu;
b) wysyła e-mailem na wskazany przez Klienta adres e-mail dowód zakupu.
8. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze Sklepu Entrada.com.pl jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (e-mail).
9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Entrada.com.pl w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (o zasadach przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 7 Regulaminu dla Przedsiębiorców). W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ustalonym przez Klienta ciągami znaków (liter lub cyfr), które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Entrada.com.pl.

§ 3. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez stronę www Sklepu Entrada.com.pl lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego podany w zakładce „Kontakt”, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Zamówienia można składać również za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. telefonicznie pod numerami Sprzedającego podanymi w zakładce „Kontakt”, jednakże wyłącznie w godziny pracy biura Sklepu Entrada.com.pl, które pracuje w Dni Robocze w godzinach od 10:00 (dziesiątej) do 18:00 (osiemnastej). Zamówienia składane w powyższy sposób powinny dodatkowo być potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającego podany w zakładce „Kontakt”.
3. W celu przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, poza precyzyjnym wskazaniem zamawianego Produktu lub zamawianych Produktów oraz ich liczby, prosimy o podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko;
b) firmę (oznaczenie przedsiębiorcy) lub nazwę Klienta;
c) adres korespondencyjny / adres siedziby;
d) adres dostawy;
e) adres e-mail;
f) numer telefonu;
g) metoda Płatności (zgodnie z opcjami wskazanymi w postanowieniu ust. 9 niniejszego paragrafu);

h) parametry Dostawy (wybór przewoźnika, rodzaju usługi, kosztu Dostawy itp. - zgodnie z opcjami

dostępnymi pod adresem: http://entrada.com.pl/content/2-dostawa);

i) ewentualnie osoba trzecia upoważniona do odbioru zamawianego Produktu oraz

j) ewentualnie dane do faktury;
jak również o zaakceptowanie Regulaminu dla Przedsiębiorców.
Podanie powyższych danych przez Klienta oraz akceptacja Regulaminu dla Przedsiębiorców są dobrowolne, aczkolwiek są niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania którejś z powyższych danych lub w przypadku braku akceptacji Regulaminu dla Przedsiębiorców. O zasadach przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 7
Regulaminu dla Przedsiębiorców.
4. Za datę przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji uznaje się: (i) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w godzinach pracy biura Sklepu Entrada.com.pl, tj. w Dni Robocze w godzinach od 10:00 (dziesiątej) do 18:00 (osiemnastej) - datę złożenia (otrzymania przez Sprzedającego) Zamówienia, zaś (ii) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w inne dni niż Dni Robocze oraz przesyłane w Dni Robocze w godzinach od 18:00 (osiemnastej) do 10:00 (dziesiątej) - datę najbliższego Dnia Roboczego.
5. Wraz z datą przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji (zgodnie z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym, o czym Sprzedający informuje Klienta e-mailem w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od przyjęcia Zamówienia do realizacji.
6. Termin Realizacji (określony dla danego Produktu w jego Karcie Produktu) w przypadku Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna swój bieg w dacie zawarcia Umowy (określonej zgodnie z postanowieniem ust. 5 niniejszego paragrafu), zaś w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - w dacie zaksięgowania wpłaty Klienta w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. Wysłanie przedmiotu Umowy (zamówionego Produktu) następuje w Terminie Realizacji określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na odpowiednich Kartach Produktów.
8. Zakupiony przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca Wydania Produktu, wraz z dołączonym dowodem zakupu.
9. Płatności mogą być realizowane przez Klienta w następujący sposób (według jego wyboru):
a) przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury pro-forma przesłanej po potwierdzeniu Zamówienia;
b) za pomocą systemu płatności elektronicznych;
c) gotówka u kuriera (przy wysyłce Produktu za pobraniem).
Płatności przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedającego: Raiffeisen Polbank 52175000120000000036206454.
W przypadku Płatności gotówką u kuriera przy wysyłce Produktu za pobraniem, Płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 4. Reklamacje

1. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za Wady Produktów na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Sprzedający jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Produkt bez Wad. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Produkt ma Wadę.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane Produkty, jeżeli Wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od Momentu Wydania Produktu Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Wady Fizyczne Produktu dotyczy tych Wad Fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Entrada.com.pl s.c., ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@entrada.com.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) nazwę Produktu oraz datę jego zakupu;
c) datę wystąpienia Wady;
d) opis i rodzaj dostrzeżonej Wady,
e) żądanie Klienta związane z doprowadzeniem Produktu do stanu zgodności z Umową.
5. Sprzedający odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową, w szczególności, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a
Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
e) został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez
Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (posiada Wadę Prawną);
g) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (posiada Wadę Prawną).
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany Produktu na wolny od Wad albo usunięcia Wady.
7. Sprzedający może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
a) wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
b) w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów
c) Klientem jest przedsiębiorca i koszty wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
8. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedającym pod
adresem biuro@entrada.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 501921923 lub 602559055.
9. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.
10. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca określonego w Umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Produkt został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedającemu wadliwy Produkt w miejscu, w którym się obecnie znajduje.
Ponadto w celu skorzystania z możliwości złożenia reklamacji w z związku z uszkodzeniem mechanicznym Produktu, Klient powinien po otrzymaniu przesyłki ją rozpakować w obecności doręczyciela (przewoźnika) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Produktu / Produktów powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela (przewoźnika), jak również doręczyć taki protokół Sprzedającemu.
11. Sprzedający dokona wymiany Produktu lub usunięcia Wady w najszybszym możliwym terminie.
12. Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Produktu, ponosi Sprzedający.

13. Produkt podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres producenta Produktu wskazany przez Sprzedawcę.

14. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za Wady względem Sprzedającego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu (zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu dla Przedsiębiorców).
15. Poza przypadkami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w tym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

§ 6. Gwarancja

1. Sprzedający niniejszym informuje, że niektórzy producenci Produktów prezentowanych w ramach strony internetowej Sklepu Entrada.com.pl udzielają gwarancji na swoje Produkty. Warunki gwarancji producentów dla poszczególnych Produktów mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego jako dokumenty do pobrania pod linkiem: „pliki do pobrania” ramach danej Karty Produktu.

2. Przed rozpakowaniem każdego Produktu, przed rozpoczęciem jego montażu lub użytkowania, Klient powinien dokładne zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu i użytkowania danego Produktu oraz powinien postępować zgodnie z wszelkimi zaleceniami zawartymi w takiej instrukcji.
3. Sprzedawca ponadto informuje, że standardowo termin gwarancji udzielonej przez producentów Produktów wynosi 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od Momentu Wydania Produktu Klientowi, chyba że z opisu danego Produktu znajdującego się w Karcie Produktu albo z warunków gwarancyjnych udostępnionych przez producenta danego Produktu wynika inny termin gwarancji przez niego ustanowiony.
4. Klient powinien dostarczyć Produkt do miejsca wskazanego w gwarancji, jeżeli z okoliczności nie wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu położenia Produktu w chwili ujawnienia wady. Koszty naprawy oraz dostarczenia Produktu ponosi Klient lub producent udzielający gwarancji na dany Produkt, w zależności od warunków gwarancji udzielonej przez tego producenta.
5. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu niezależnie od przysługujących mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi za Wady, które może realizować względem Sprzedającego (zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu dla Przedsiębiorców).

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

1. Klient, podając Sprzedającemu swoje dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

2. Administratorem danych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu przez Klientów jest Sprzedający (Entrada.com.pl spółka cywilna Katarzyna Kałek Emilia Żółtkowska, ul. Kądziołeczki 45/2, 02-850 Warszawa, NIP: 951-242-78-64, REGON: 366382430, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazywanych mu przez Klientów zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w powyższym celu.
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów
wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedającego, jak również w innych celach, w tym takich jak przekazywanie Klientowi informacji handlowych przez Sprzedającego, zostały opisane w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności i Plików Cookie”, który znajduje się pod adresem: http://entrada.com.pl/content/1-polityka-prywatnosci.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu dla Przedsiębiorców i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub składaniu Zamówienia e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu dla Przedsiębiorców. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu dla Przedsiębiorców do obowiązującego stanu prawnego lub w wyniku zmian procesu obsługi Klientów po stronie Sprzedającego.

2. Aktualna wersja Regulaminu dla Przedsiębiorców jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu Entrada.com.pl w zakładce „Regulamin dla Przedsiębiorców”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin dla Przedsiębiorców zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
3. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu Entrada.com.pl należy kierować drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu Entrada.com.pl w zakładce „Kontakt” lub poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail: biuro@entrada.com.pl. Sprzedający zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dla Przedsiębiorców stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

Regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2017 roku.